Hình thức Dịch vụ vận chuyển container hàng từ kho Đông Hưng về Sài Gòn 2

Hình thức Dịch vụ vận chuyển container hàng từ kho Đông Hưng về Sài Gòn 2