Hướng dẫn sử dụng Tracking.nhanshiphang.vn

Bước 1: Đăng nhập vào website http://tracking.nhanshiphang.vn

Bước 2: Đăng kí tài khoản mới:

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin. Tài khoản là Email đã xác thực của bạn:

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản đã được tạo và chỉnh sửa hồ sơ của bạn để thêm phần nhận tin báo qua Email và cung cấp địa chỉ, số điện thoại của bạn, CMND có thể cho số ảo:

Bước 5: Tiến hành khai báo Mã Vận Đơn:

Bước 6: Điền thông tin khai báo:

+ Mã Vận Đơn: điền mã hàng mà bạn muốn khai báo.

+ Tên: ghi tên của bạn.

+Mô tả: ghi tên sản phẩm bạn đặt và ngày nếu bạn muốn.